advokacie

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jméno, příjmení dítěte:

datum narození:

trvale bytem:

beru na vědomí zpracování mých osobních údajů v souvislosti s evidencí mého členství ve sportovním oddílu a v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků, a to společnými správci, kterými jsou sportovní oddíl SK Speed Brno, spolek, se sídlem Lidická 19,Brno 602 00, identifikační číslo: 653 40 221 a spolek Český atletický svaz, IČ: 005 39 244, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6 (dále jen „Český atletický svaz“), a zaškrtnutím

 

souhlasím / nesouhlasím

 

se zpracováním mých osobních údajů :

1. Jméno a příjmení

2. Datum narození

3. Rodné číslo

4. Adresa místa pobytu

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány za účelem vedení evidence šlenské základny a s tím souvisejícími činnostmi/ např. žádosti o dotace/

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu a spolku.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje:

1. Fotografie,
2. Videa,
3. Zvukové záznamy,
4. Sportovní výsledky

a to za účelem:
* Marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
* Prezentace na webu,
* Prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
* Prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé:

1 telefonní číslo,
2 e-mail,
3 rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

* mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
* požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
* na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17

Nařízení,
* na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
* na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
* odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
* podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.atletikabrno.cz  nebo mi budou poskytnuty sportovním oddílem na vyžádání v textové podobě. Tyto informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na zpracování osobních údajů prováděných samostatně sportovním oddílem.

 

Podpis

V                      dne:

 

 

__________________

 

Pro případ, že jsem nezletilý(á), podpis mého zákonného zástupce:

V                      dne :

 

 

__________________