Přihláška ATLETIKA 

Atletický klub SK SPEED BRNO, spolek                             

Příjmení a jméno……………………………………… ....               Rodné číslo :……………….................................

      Ulice:…………………………….ČP:.…...........  ČO: ......               Město:……………………PSČ:.............................

Kontakt na rodiče - mobil……………………………....               Jeden e-mail rodičů:..........................................

Zdravotní pojišťovna:  ………………………………....               Den a čas sportovní přípravy:………................

Podpisem této přihlášky se dítě stává  členem atletického klubu SK Speed Brno, spolek.

Trenér odpovídá za svěřené dítě 5 minut před zahájením tréninku a po ukončení odvodem dětí ze šatny k turniketům a před školu a 5 minut po ukončení tréninku. Jsem si vědom, že rodiče jsou povinni čekat děti z první skupiny před školou, nikoli na parkovišti, a to v 18 hodin. Pokud může jít dítě z první skupiny samo domů mají rodiče povinnost předat trenérovi písemný souhlas. Děti končící v 19.00 hod. odcházejí ze školy samostatně bez trenéra. /platí pro pondělní a středeční trénink/ Úterní trénink - rodiče čekají děti před školou v 18 hodin a druhou skupinu v 19 hodin. Pokud nejsou rodiče 5 minut po ukončení tréninku před školou, trenéři nechají dítě sedět ve vestibulu...trenéři nemohou čekat s dětmi před školou déle než 5 minut. 

 

Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č.101/2000Sb., v platném znění/ČAS, MŠMT, MMB/ a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění v případě registrace. Souhlasím i s tím, že je SK Speed Brno, spolek, oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů. Součástí přihlášky je podpisový list o ochraně osobních údajů. Bez sdělení všech potřebných údajů a odevzdání podpisového listu dítě nemůže být členem sportovního klubu. Byl jsem seznámen s výší členských příspěvků. Jsem si vědom, že členské příspěvky nejsou příspěvky dle počtu odchozených lekcí, jde o příspěvek na činnost klubu, vč. materiálního zabezpečení, pronájmů, trenérů. 

 Zároveň uděluji spolku SK Speed Brno, bezúplatné svolení ve smyslu § 85 odst.1 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, k využití mé podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů při prezentaci spolku a informování o činnosti spolku, a to včetně zveřejnění takových záznamů na internetových stránkách, médiích a propagačních materiálech spolku

Souhlasím s účastí mého dítěte na 1 závodě v roce, u závodních skupin jde o 6 závodů v roce.. Seznam možných závodů oznámí klub rodičům e-mailem.

Zavazuji se, že absolvuji vstupní lékařskou prohlídku podle § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Kopii odevzdám do 14 dnů po nástupu do atletiky. Současně se zavazuji, že po dobu mé evidence či  registrace v ČAS absolvuji vždy jednou za 12 měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku podle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb. a kopii této lékařské prohlídky odevzdám trenérovi SK Speed Brno, spolek. 

Klub kopíruje školní rok, tréninky neprobíhají ve svátky, prázdniny, ředitelské volno.

 

 

datum………………                                   podpis rodičů……………………….