BEZINFEKČNOST

/Prohlášení zákonných zástupců dítěte/

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil našemu dítěti……………………………datum nar……………..bytem.....................................změnu režimu.

Dítě nejeví známky akutního onemocnění/ průjem, teplota, zvracení apd./a hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření.

Není mi také známo, že v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí, dítě nejeví příznaky infekce COVID 19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, ztráta chuti nebo čichu, bolest v krku, dítě v posledních 14 dnech nepřišlo do styku s osobou nemocnou nebo podezřelou z COVID 19.  Dítě je schopné zúčastnit se akce……………………………………… v termínu……………….

 Jsem se vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

Dítě bere pravidelně tyto léky:………………………..

kdy:………………………kolikrát……………………

V ……………..dne:……………….

                                                                                                ………………………………..

                                                                                                podpis zákonných zástupců dítěte

                                                                                     /vyplnit a podepsat max. 1 den před odjezdem/

 

Kontakt na rodiče v době konání soustředění

Zákonný zástupce………………………………..

Jméno, příjmení dítěte……………………………

Telefonní spojení v době akce:…………………………………………………………

V ……………..dne:…………………………

…………………………………..

Podpis zákonného zástupce dítěte